Inbillningens MAKT

Föreliggande arbete är den första delen av en trilogi med undertiteln: Från psykologin till filosofin.

Första delen; Inbillningens Makt - vägen från psykologin, behandlar förhållandet mellan filosofi och psykoterapi, hur ett humanistiskt respektive ett vetenskapligt synsätt för fram till ett val att se människan som en kulturell eller en naturlig varelse.

Del två; Suidicé - vägen till filosofin, betraktar detta val i dess yttersta konsekvens, att vilja vara eller inte vilja vara. Kanske inte ens att finnas.

Tredje delen; Trenne bagateller om tillvaron - filosofin, presenterar verkets bakomliggande tänkande. Medvetandet om vår existens.

I denna bok, med ett språk inte utan litterär kvalité och höjd, närmast aforistiskt i formuleringar, belyser författaren människans belägenhet i den makt, som vår inbillning utgör. Kraften i hur vi förstår oss själva och den omvärld vi kallar verklighet.
Författaren understryker att psykologi och psykoterapi har erövrat ett tolkningsföreträde i livsfrågor, som vida överskrider deras kulturella värde och vetenskapliga substans. Vidare att idéer som är konstruktiva i samhällsbygget, kanske inte alls är lika uppbyggliga för den enskilda människa som ändå strävar för heder och mening.

Människans drama; medvetandet om vår moral, för texten vidare genom ett samtal om skuld och existens. Friheten och viljans begränsningar av en kropp.

Cit: ”Ty även om människan vore ett socialt djur som inbillade sig vara människa, är det inte djuret som är intressant, utan arten av denna inbillning. Ty däri existerar världen och vår möjlighet att betrakta oss som oss själva.”Bokpris 120SEK inklusive moms och frakt.
Köpes i bokhandel eller direkt från förlaget.